Referat fra årsmøtet 19.3

Hei alle

Takk til de som stilte på årsmåtet i Staaltun 19.3. Det ble et langt årmøte med gode diskusjoner som vitner om stort engasjement. Sakene ble vedtatt som de var lagt fram i forkant. Diskusjonene kom som ventet etter gjennomgang av nye økede kontigenter. Det er forståelig at det reageres på økede kontigent. Men styret har lagt vekt på å ikke kutte i aktivitetstilbud og må da øke inntektene. Dette faller dessverre på kontigent da vi som er klubbens medlemmer ikke klarer å skaffe mer inntekter via sponsor arbeid og dugnadsarbeid de 2 siste år. Styret og flere andre involverte har prøvd å skaffe folk til sponsor og dugnadsgruppe over lang tid. Sponsor gruppe kom delvis i mål i slutten av året, men mangler flere som kan være med å bistå med dette viktige arbeidet. Dugnadsgruppe mangler fremdeles etter flere års forsøk på å etablere denne. Så dette er et rop om hjelp til dere som kan tenke dere å være med å bidra til klubben på viktige områder. Klubben trenger fremdeles:

– Flere i sponsorgruppe

– Dugnadsgruppe med leder, skal ikke utføre dugnader, men skaffe og organisere i lag med feks sponsorgruppe og andre

– Innkjøpsansvarlig fotball

– Ungdomsleder fotball

– Web ansvarlig i styret

Jeg er sikker på at der er mange der ute som kan være med å gjøre en innsats som viser igjen – det er viktig å spre arbeidsoppgaver på flere når klubben drives på dugnad!

Tilbake til årsmøtet. Enda mer diskusjon ble det etter benkeforslag fra Erik Ødegård på 3 ting:

1. Fotball kutter treningsleir til Tyrkia for damer og herre lag (som ligger inne i fotballen sitt budsjett) og brukes på lån/kontigent

2. Annen fordelig av inntekter i klubben spesielt rundt lønnskostnader til senior trenere (de eneste i klubben som har kompensasjon)

3. Jevnere fordeling av utstyr mellom seniorgruppene

Styret valgte å stå på sitt budsjett med følgende grunn:

1. Styret har videreført gjeldende fordelingprinsipp av inntekter som har vært gjeldende over mange år. Det ble nevnt på årsmøtet i fjor om å se på ny fordeling, men styret har ikke funnet annen fordeling som fungerer bedre enn eksisterende – med den tiden vi har hatt til rådighet. Tiden har dessverre gått med til å få økonomien under kontroll (der hele klubben har bidratt, som feks moteshow og lotteri) og få et budsjett i balanse.

Det er viktig å være klar over at det er gruppene som får alle inntektene (etter fellesutgifter til Staaltun, HC gruppe, lån og regnskap) og utgiftene knyttet til gruppene. Gruppene er ansvarlige for at budsjettet balanseres og holdes. Styret fordeler fellesinntektene etter aktive spillere i hver gruppe, noe som er en liten endring da det har vært en fast prosentvisfordelig tidligere; 70 – 25 – 5 til fotball, håndball og friidrett. Ny fordeling gir litt høyere prosent til håndball og friidrett. Dugnadsinntekter som er etablert i gruppene, beholdes av gruppene og er en del av gruppenes budsjett. Fotballen har gjort justeringer i sitt budsjett for å finne rom til treningstur og prioritert dette. Denne posten kan ikke kuttes da denne er betalt. Om dette var uklokt med tanke på signaleffekt og timing, får fotballgruppa og styret ta til etterretning.

2. Styret ønsket ikke å påta seg jobben nå med å endre i praksis hele budsjettet for 2014 – rett og slett for det er en stor jobb. Å endre på hvordan klubben forholder seg til dugnadsinntekter, utstyr rundt seniorlagene og fordeling av inntekter generelt,  mener vi må kjøres som en prosess i klubben og forankres i og av gruppene – det må legges fram som en egen gjennomarbeidet sak på et ekstraordinært årsmøtet.

Konklusjonen ble at Styrets framlagte budsjett fikk flertall etter stemmegiving, med en tilførsel i protokoll at Styret skal jobbe fram en sak rundt fordelingsnøkkel til høsten. Styret vil invitere til en prosess på dette – hvordan er ikke ennå avklart, men saken skal være avgjort før budjettprosess starter i slutten av 2014.

Styret takker for oppmøte og godt engasjement

Protokoll årsmøte 2014 Staal Jørpeland IL